Πολιτική ποιότητας

Αποτελεί πολιτική της εταιρείας η καθιέρωση και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας στα προϊόντα που παράγει και στις υπηρεσίες που παρέχει έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της.

Η εταιρεία δεσμεύεται για τη συμμόρφωση ως προς τις προδιαγραφές των προϊόντων που διαθέτει και οι οποίες γίνονται γνωστές στον πελάτη, αποδέχεται και εξετάζει κάθε παράπονο με διάθεση συνεργασίας, φροντίζει ώστε τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα δικά της να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, οριστικά και με τρόπο που να εξασφαλίζει την ικανοποίηση του πελάτη.

Φιλοσοφία κάθε εργαζόμενου στην εταιρεία είναι να παρέχει στους πελάτες της, υπηρεσίες που να καλύπτουν τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία.

Για να πετύχει τα παραπάνω η Διοίκηση:

⏩ Έχει υιοθετήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO9001:2015 το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρία.

⏩ Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρέχει καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της, συνεπώς και ολόκληρου του Σ.Δ.Π.

⏩ Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο και σε λειτουργικό επίπεδο τμημάτων ή διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την διοίκηση της εταιρείας.

⏩ Παρέχει τους κατάλληλους πόρους για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας.

⏩ Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες για να εξασφαλίζεται η ποιότητα των εργασιών και προϊόντων της.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία αναγνωρίζει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια. Επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Γ. Διευθυντής - Ηλίας Κουτελιδάκης

Επικοινωνήστε μαζί μας


Get Direction Central Pack
Open: from 7:30 am to 4:30 pm