Οικονομικό έτος 2012

Ο ισολογισμός της Central Pack για το οικονομικό έτος 2012
CENTRAL PACK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΚΤΗΣΕΩΣ
ΠΑΓΙΑ
ΑΞΙΑ
    Ι. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
199691,70
33840,97
165850,73
    ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
39643,09
6022,19
33620,90
    ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
9194,3
2717
6477,30
    ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
248529,09
42580,16
205948,93
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
    Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
    ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
9961,28
    ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ κ' ΗΜΙΤΕΛΗ
12259,29
    ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
132,00
    ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
40386,86
    ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
1655,50
    ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
11430,12
    ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
86,00
    ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
75911,05
    ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
    ΠΕΛΑΤΕΣ
249039,25
    ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
504988,67
    ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
754027,92
    IΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
    ΤΑΜΕΙΟ
361083,07
    ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
189948,21
    ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
551031,28
    ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)
1380970,25
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)
1586919,18

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
    Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
    ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ
100500,00
    ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
172855,50
273355,50
    IΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
    ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
43496,44
    ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
777016,77
    ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1093868,71
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
    ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
80000,00
    ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
116157,44
    ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
196157,44
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
    Ι. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
40264,29
    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ
211330,84
    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
45297,90
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
296893,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1586919,18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)
   Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
    Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
    ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2771679,95
   (ΜΕΙΟΝ) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
2262053,28
   ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
509626,67
   ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
   (ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ
226,53
   ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)
509400,14

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
                                                            Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
       ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)
509400,14
       (ΜΕΙΟΝ) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
101880,03
       ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
407520,11
       Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
       ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
20376,01
       ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
387144,10

ΑΘΗΝΑ 31 - 03 - 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ --- ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας


Get Direction Central Pack
Open: from 7:30 am to 4:30 pm